18/12/06

Valoració inicial del projecte

D'entrada el projecte ens va parèixer millorable, perquè si bé s'introduïen millores interessants com poden ser els contenidors soterrats, la millora de l'acessibilitat, l'asfalt que absorveix el soroll i una nova il·luminació, també plantejava problemes com la reducció dràstica d'aparcaments en una zona comercial com és l'avinguda, el tipus de faroles proposades, voler reduir el transit sense millorar els accessos i l'elevat cost de l'obra que afectava considerablement l'economia municipal en coincidir en el temps en altres obres com la del Castell (4'5 milions d'euros de projecte inicial) o la del carrer Major.

Això ho va fer constar el Bloc en una nota de premsa el 27 d'octubre de 2005, data d'inici de les obres

EL BLOC CONSIDERA QUE EL GOVERN MUNICIPAL SOCIALISTA NO TÉ UN PROJECTE URBANISTIC GLOBAL PER A ALAQUÀS


El Secretari Local del Bloc d'Alaquàs, Vicent Forment, considera que el govern socialista està mancat d'un projecte urbanístic global per a tot el municipi i es dedica a plantejar-se projectes aillats, precedits d'anuncis espectaculars que de vegades es queden en res, com ha sigut el cas del carrer Major, on fa dos anys que s'anuncien les obres, o dels voltants del carrer Mare de Déu de l'Olivar, on s'havien de fer obres per previndre possibles inundacions com les de l'any 2000. Forment considera que caldria fer un plantejament global per evitar resoldre problemes en un lloc per a crear-los en altres, un plantejament que primara la funcionalitat i que definira una estètica homogènia a tot el municipi.

Respecte el projecte, recentment presentat, de les Avingudes Blasco Ibáñez i Ausiàs March, Forment critica el seu plantejament grandiloqüent -amb una espectacular campanya de publicitat, de cost previsiblement elevat, i només dirigida a les persones castellanoparlants-, que no ve a resoldre el tema del trànsit ni de l'aparcament, com pretén el govern municipal, i que dirigeix l'actuació urbanística sobre una zona concreta, impedint actuacions en altres zones igualment necessitades de solucions.

Pel que fa al tema de l'aparcament, Forment critica les afirmacions de l'alcalde Jorge Alarte, durant la presentació de l'exposició sobre el projecte de les avingudes Blasco Ibáñez i Ausiàs March, en el sentit que es crearan més places d'aparcament de les existents, i que aquestes seran definitives i gratuïtes. En primer lloc, en la pròpia exposició i en el fullet enviat per l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes es diu que es crearan noves places d'aparcament només per al període de les obres, llevat d'unes 40, junt a l'Arbreda que seran definitives i no substitueixen les 130 que s'elimen en la remodelació. En segon lloc, les places que es creen, entre el carrer Alcoi i el carrer Dr. Sabater Fornés, i al carrer Ramon i Cajal, no poden ser definitives perquè, en el primer cas, estan ubicades en el solar destinat al futur Centre d'Especialitats d'Alaquàs, i en el segon, es situaran en un solar de propietat privada cedit a canvi d'una compensació econòmica. Així doncs, no es tracta de places completament gratuïtes perquè l'Ajuntament ha de pagar una part de les places, i l'Ajuntament el paguem totes i tots.

Un altre problema que s'apunta des del Bloc en la remodelació de les avingudes de Blasco Ibáñez i Ausiàs March, és el tema mediambiental. Mentre s'inclouen millores com els contenidors de fem i reciclatge soterrats, o la recollida d'aigües, s'opta, en contraposició, per faroles que incompleixen les normes contra la contaminació lumínica, al projectar la llum de forma lateral, en lloc de cap al terra.

D'altra banda, el Secretari Local del Bloc manifesta la seua preocupació per la possible quebra econòmica de l'Ajuntament que en el pròxim any ha de fer front a dues obres de volum considerable, com són la rehabilitació del Castell i la remodelació de les avingudes Blasco Ibáñez i Ausiàs March. Especialment, si tenim en compte que entre les dues intervencions quasi doblen l'actual pressupost d'inversions, i que el projecte de les avingudes no compta amb cap ajuda d'altres administracions públiques. Es pregunta, Forment, d'on pensa traure l'Ajuntament d'Alaquàs tants diners i si es vorà reflexat en els pròxims pressupostos.

Gabinet de premsa del Bloc d’Alaquàs
Alaquàs, 27 d’octubre de 2005

No hay comentarios: